Školská jedáleň

Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 10.dňa v mesiaci na účet SK10 7500 0000 0040 0842 1270:

Ako variabilný symbol sa uvedie meno dieťaťa.

Denný poplatok za objednané jedlo vo výške príslušného finančného pásma:

Desiata Obed Olovrant Réžia Spolu
0.28 € 0.68 € 0.23 € 0.10 € 1.29 €

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ Mesto Prešov všeobecne záväzným nariadením.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 7,30 hod. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.


aktuálny jedálny lístok prihláška na stravovanie

Deň mlieka

deň mlieka