Pravidelne opakujúce sa aktivity MŠ

Názov aktivity Frekvencia opakovania Miesto realizácie
Školenia CEMŠ
 
2x mesačne + školenia v teréne
 
MŠ Važecká a školenia v MŠ prešovského kraja
Muzicada (krúžok) 1x týždenne MŠ Važecká
Dúhenka (ľudový krúžok) 1x týždenne MŠ Važecká
Eboníček (hudobno-pohybový krúžok) 1x týždenne
 
MŠ Važecká
 
Deti v pohybe (športová príprava - krúžok) 2x týždenne
 
MŠ Važecká
 
Výtvarný krúžok 1x týždenne MŠ Važecká
Korčuľovanie 2x týždenne PSK aréna
Saunovanie denne MŠ Važecká
Predplavecké hry vo vode denne MŠ Važecká
Divadelné predstavenie - Gašparko 2x ročne MŠ Važecká
Anglický jazyk v MŠ - krúžok 2x týždenne MŠ Važecká
Hudobný koncert 2x ročne MŠ Važecká
Dopraváčik 4x ročne MŠ Važecká
Pedagogická prax PaSA 1x týždenne MŠ Važecká
Pedagogická prax PF PU týždenné bloky 2x ročne MŠ Važecká
MŠ v ZŠ, ZŠ v MŠ 4x ročne MŠ Važecká, ZŠ Važecká
Environmentálny projekt celoročne MŠ Važecká
Poď sa so mnou hrať s Legom (projekt) celoročne MŠ Važecká
Zdravý úsmev
 
2x týždenne počas praxe študentov FZ PU MŠ Važecká
 

Aktivity, podujatia, akcie MŠ

Mesiac Názov akcie Spolupráca s... Zúčastnení a pozvaní
September Tajomstvo lesa sférické kino, vlastná aktivita
Október
 
 
 
Európsky deň rodičov a škôl
Šarkaniáda
Tvorivo z plodov jesene
Hry vo vode
vlastná aktivita
vlastná aktivita
vlastná aktivita
vlastná aktivita
rodičia, starí rodičia
 
 
klienti Slnečného domu
November
 
Deň zdravej výživy
Otvorená hodina CEMŠ
vlastná aktivita
vlastná aktivita
rodičia
rodičia
December
 
Mikuláš
Vianoce v MŠ
žiačky PaSA
vlastná aktivita
klienti Slnečného domu
rodičia
Január Zimné radovánky vlastná aktivita  
Február
 
Karneval
Putovanie po hviezdnej oblohe
vlastná aktivita
vlastná aktivita v HaP
rodičia
 
Marec
 
 
Prednes poézie a prózy
Kamarátka kniha
Sadni si ku mne na lávku...
vlastná aktivita
vlastná aktivita, knižnica Šváby
vlastná aktivita
 
 
 
Apríl
 
Olympijské hviezdičky
Deň Zeme
spolupráca s MŠ Budovateľská
vlastná aktivita, PaSA
 
 
Máj
 
 
 
 
 
Prehliadka spevu a tancov
Škola v prírode
Deň matiek v DAD
Dravce v MŠ
Kriedová rozprávka
Tanečné kreácie
vlastná aktivita
vlastná aktivita
vlastná aktivita, DAD
vlastná aktivita, Horus
spolupráca s MŠ Čsl. armády
spolupráca s MŠ Zemplínska
 
 
rodičia, starí rodičia
 
 
 
Jún
 
 
 
Deň detí
Juniáles
Noc škriatkov
Deň otvorených dverí
vlastná aktivita
vlastná aktivita
vlastná aktivita
vlastná aktivita
 
rodičia, OŠKaŠ
 
rodičia, starí rodičia