Organizačné podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

Organizačná forma Činnosť
Ranné schádzanie Deti sa schádzajú v 4.triede ráno od 6:00 do 7:00, kde prebiehajú hry a činnosti podľa výberu detí. O 7:00 si učiteľka materskej školy vyzdvihne svoje deti a presunú sa do svojej triedy.
Hry a činnosti podľa výberu detí Hry a činnosti detí sa konajú počas prichádzania detí do tried od 7:00 a najneskôr do 8:30, alebo pri rozchádzaní od 15:00 do 16:00. Sú to spontánne hry, alebo hry a činnosti navodené učiteľkou. Pri navodzovaní obsahu hier a činností sa kladie dôraz na uplatňovanie individuálnych záujmov a potrieb detí. Počas toho sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity.
Zdravotné cvičenie Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase a zásadne pred jedlom. Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa.
Vzdelávacia aktivita Vzdelávacie aktivity sú realizované ako individuálne, skupinové, alebo frontálne aktivity detí. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na rozvoj dieťaťa vo vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb, Umenie a kultúra.
Pobyt vonku Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity detí, voľné hry podľa výberu detí, vychádzka mimo areál materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity, či zdravotné cvičenia. Vykonáva sa každodenne, okrem nepriaznivých meteorologických podmienok.
Činnosti zabezpečujúce životosprávu Stravovanie sa zabezpečuje v pevnom čase s intervalom 3 hodín medzi podávanými jedlami - desiata, obed, olovrant.
Odpočinok a jeho trvanie (minimálne 30 minút) sa diferencuje podľa potrieb detí po obede.
Rozchádzanie detí Rozchádzanie detí je realizované opäť v 4. triede, kde ich učiteľka odovzdá o 16:00 a rodičia si deti vyzdvihujú do 17:00 hod. Deti sa hrajú podľa vlastného výberu, alebo učiteľkou navodené hry.